Kapituła Stopni Wędrowniczych


Czuwaj!

W imieniu Kapituły Wędrowniczej Hufca Bydgoszcz – Miasto, ogłaszam że kapituła kończy swoją działalność.  Zachęcamy do realizowania prób wędrowniczych w kapitułach środowiskowych i do zakładania kapituł w swoich jednostkach. Nadal służymy pomocą przy organizacji Waszych kapituł, nic nie stoi także na przeszkodzie zorganizowania warsztatów dla opiekunów prób lub członków kapituł jeśli zajdzie taka potrzeba.

phm. Damian Pietruszyński
damian.pietruszynski@zhp.net.pl
501 272 582

Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych

Zespół odpowiedzialny za wspieranie wędrowniczego samorozwoju poprzez próby wędrownicze, próby na stopnie HO i HR, próby na znaki służb. Współtworzy i inspiruje także programowe wydarzenia dla wędrowników.

Regulamin Kapituły Wędrowniczej Hufca Bydgoszcz-Miasto

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca Bydgoszcz-Miasto, zwana dalej Kapitułą, jest kapitułą stopni w rozumieniu pkt. 9 części „Zasady zdobywania stopni harcerskich” załącznika nr 1 „Systemu stopni harcerskich” do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z 15 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie.
 2. Kapituła działa na podstawie powołania rozkazem Komendanta Hufca Bydgoszcz-Miasto
  z dnia … rozkazem …
 3. Kapituła składa się przynajmniej z trzech członków. W skład Kapituły mogą wchodzić wyłącznie instruktorzy lub wędrownicy posiadający przynajmniej stopień Harcerza Orlego/ Harcerki Orlej oraz przydział służbowy do Hufca Bydgoszcz-Miasto lub jednej z jednostek w tym Hufcu.
 4. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły wybrany przez członków kapituły spośród jej członków bezwzględną większością głosów i mianowany rozkazem Komendanta Hufca. Kadencja trwa rok.
 5. Przewodniczący ma prawo zaproponować do składu Kapituły nowych członków. Muszą oni uzyskać jednak akceptację większości członków Kapituły i być powołani w jej skład przez Komendanta Hufca w jego rozkazie.
 6. Kapituła prowadzi swoją dokumentację oraz ewidencję prób wraz z ich kartami
 7. W przypadku zamknięcia próby z wynikiem negatywnym, kolejna próba może być otwarta po upłynięciu 1 miesiąca od daty zamknięcia
 8. W przypadkach spornych, decyzję podejmuje przewodniczący Kapituły.
 9. Zmian w powyższym regulaminie może dokonać Kapituła podczas demokratycznego głosowania.
 10. Kapituła jest organem wspomagającym pracę Komendy Hufca. Uprawniona jest do nadzorowania Prób Wędrowniczych, prób na stopnie Harcerza Orlego/Harcerki Orlej oraz Harcerza Rzeczypospolitej/Harcerki Rzeczypospolitej, znaków służb i sprawności trzy gwiazdkowych oraz mistrzowskich. Na jej wniosek Komendant Hufca otwiera i zamyka w/w próby.
 11. Kapituła rekomenduje Komendantowi Hufca otwarcie i zamknięcie próby, po zapoznaniu się
  z programem próby oraz opinią bezpośredniego przełożonego kandydata składającego wniosek.
 12. Regulamin jest zatwierdzany uchwałą Komendy Hufca, po wcześniejszym jej przedłożeniu przez Przewodniczącego Kapituły. Każdorazowa zmiana w regulaminie musi być zatwierdzona uchwałą Komendy Hufca.

 

2. Praca Kapituły

 1. Wszelkie zgłoszenia są dokonywane na adres mailowy
 2. Zgłoszeń należy dokonywać z przynajmniej trzy dniowym wyprzedzeniem, chyba że postanowione będzie inaczej.
 3. Kapituła spotyka się przynajmniej raz każdego miesiąca (poza okresem wakacyjnym), w szczególnych wypadkach, przewodniczący kapituły może zwołać dodatkowe spotkanie.
 4. W treści zgłoszenia należy podać:
  • – cel przybycia
  • – imię i nazwisko, stopień oraz drużynę, do której należy probant
  • – imię i nazwisko, stopień opiekuna próby
  • – numer telefonu probanta

 

 • Dokumenty
  1. Aby otworzyć próbę na stopień, naramiennik kandydat musi poprawnie wypełnić wniosek i kartę próby podane w załącznikach na stronie.
  2. Aby próba mogła zostać zamknięta z wynikiem pozytywnym kandydat musi przedstawić Kapitule uzupełnioną kartę próby, pełną dokumentację z realizacji zadań, opinie i wniosek opiekuna po zakończeniu realizacji zadań próby, o jej zamknięcie.
  3. Dokumentacja przebiegu próby musi zawierać sprawozdania potwierdzające ukończenie poszczególnych zadań.

 

3. Przebieg prób

 1. Osoba, która chce otworzyć próbę na stopień wędrowniczy znajduje opiekuna próby.
 2. Z pomocą opiekuna układa indywidualne zadania na stopień kierując się wymaganiami zamieszczonymi w regulaminie.
 3. Zgłasza się mailowo na spotkanie Kapituły.
 4. Wypełnia kartę na stopień w dwóch egzemplarzach.
 5. Wraz z opiekunem przychodzi na posiedzenie Kapituły i przedstawia jej swoje zadania
 6. Kapituła może za zgodą zainteresowanego zmienić proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej realizacji, przydzielić dodatkowe zadania.
 7. Kapituła zatwierdza proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej trwania.
 8. Kapituła zatrzymuje jeden egzemplarz karty próby na stopień
 9. Kapituła podaje do rozkazu Komendanta Hufca informacje o otwarciu próby.
 10. Zainteresowany może spotkać się z Kapitułą po otwarciu próby w celu konsultacji zadań, ich zmian, zmiany opiekuna lub czasu realizacji próby.
 11. Opiekun jest zobowiązany do czuwania nad realizacją próby i udzielania pomocy swojemu podopiecznemu.
 12. Po wykonaniu zadań zainteresowany zgłasza do członka Kapituły chęć zamknięcia próby.
 13. Wraz z opiekunem przychodzi na posiedzenie Kapituły i wykazuje zrealizowanie wszystkich zadań i wypełnioną kartę próby.
 14. Opiekun próby wyraża opinię o podopiecznym
 15. Kapituła analizuje materiały z realizacji zadań.
 16. Kapituła zatwierdza zrealizowanie zadań i zgłasza do rozkazu Komendanta Hufca wniosek
  o zamknięcie próby i przyznanie stopnia zainteresowanemu
 17. W przypadku niezrealizowania zadań w wyznaczonym czasie Kapituła ma prawo zamknąć próbę z wynikiem negatywnym.
 18. Próbant ma prawo prosić o przedłużenie próby, w tym celu zgłasza się mailowo na kapitułę

 

 • Próba wędrownicza

Wzór karty próby wędrowniczej

 1. Wymagania
  • Próbę Wędrowniczą może otworzyć harcerz/harcerka, który ukończył/a 15 lat.
   • W szczególnych przypadkach decyzję o otwarciu próby w niższym wieku podejmuje kapituła
  • Dla osób wstępujących do ZHP po ukończeniu szesnastego roku życia Próba Wędrownicza jest uzupełniana o próbę harcerki/harcerza. Realizacja tej próby umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do podjęcia świadomej decyzji o pełnej przynależności do ZHP. Zakończenie Próby Wędrowniczej połączonej z próbą harcerki/harcerza jest jednoznaczne z dopuszczeniem do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.
  • Zadania, które znajdują się w każdej Próbie Wędrowniczej powinny:
   • Stwarzać pole do samodoskonalenia,
   • Być związane ze specyfiką wędrowniczą (ideą służby i wyczynu, kodeksem, rozumieniem symboliki oraz miejsca wędrownika w organizacji),
   • Próba wędrownicza powinna trwać od 3 do 6 miesięcy.
 1. Próba jest realizowana według następujących zadań:
  • Wykażę się znajomością historii ruchu wędrowniczego, dewizy wędrowniczej oraz symboliki Wędrowniczej Watry,
  • Porównam kodeks wędrowniczy z prawem harcerskim. Wnioski z refleksji na ten temat, przedstawię w dowolnej formie, dowolnej grupie docelowej,
  • Wykonam przynajmniej jedno zadanie mające charakter wyczynu,
  • Podejmę się organizacji przedsięwzięcia dla wędrowników
  • Podejmę stałą służbę
 1. Zakończenie próby
  • Warunkiem ukończenia próby jest ukończenie 16 roku życia.
  • Pozytywna ustna opinia opiekuna.
  • Akceptacja większości członków Kapituły, w przypadku takiej samej ilości głosów decyduje przewodniczący.
 1. Opiekun
  • Opiekunem próby wędrowniczej może zostać wyłącznie wędrownik lub instruktor posiadający Naramiennik Wędrowniczy.
  • Zadaniem opiekuna jest pomoc w stworzeniu indywidualnej próby dla kandydata chcącego zdobyć Naramiennik Wędrowniczy.
  • Jeden wędrownik lub instruktor może być jednoczenie opiekunem maksymalnie trzech prób. Po zapoznaniu się z sytuacją kapituła może dopuścić większą grupę próbantów.
  • Próba zamykana jest na wniosek osoby odbywającej próbę z wcześniejszą akceptacją opiekuna próby. Decyzja o zamknięciu jest ogłoszona w rozkazie Komendanta Hufca.
  • Po zamknięciu Próby z wynikiem pozytywnym opiekun zobowiązany jest do przyznania swojemu podopiecznemu naramiennika wędrowniczego, lub zorganizowaniu nadania i wręczenia go przez innego instruktora-wędrownika w przeciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia próby rozkazem Komendanta Hufca.
 1. Zamknięcie z wynikiem negatywnym
  • Próba na naramiennik zostaje zamknięta z wynikiem negatywnym, jeżeli:
  • Kandydat nie wykonał zadań przewidzianych w próbie nie składając wniosku do Kapituły
   o przedłużeniu czasu trwania próby lub modyfikacji zadań.
  • Kapituła zauważy, nieprawidłowy przebieg próby.
  • Opiekun wyda taki wniosek

 

 • Próba na stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego

Wzór karty próby HO

 1. Wymagania
  • Próbę na stopień HO może otworzyć harcerz, który:
   • Zdobył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni.
   • Zrealizował próbę wędrowniczą i otrzymał naramiennik wędrowniczy.
  • Próba na HO powinna trwać od 12 do 18 miesięcy
  • Próba jest realizowana według wymagań zawartych w Systemie Stopni Harcerskich
 1. Zakończenie próby
  • Pozytywna ustna opinia opiekuna
  • Akceptacja większości członków kapituły, w przypadku takiej samej ilości głosów decyduje przewodniczący
 1. Opiekun
  • Opiekunem próby na stopień HO może być wyłącznie wędrownik posiadający stopień HO bądź HR, lub instruktor w stopniu co najmniej przewodnika.
  • W przypadku opiekuna niemającego przydziału służbowego lub niedziałającego na terenie Hufca Bydgoszcz-Miasto, wymagana jest opinia o w/w od komendanta szczepu/hufca,
   w którym działa.
  • Kapituła ma możliwość niezaakceptowania opiekuna, co jest jednoznaczne
   z wyznaczeniem przez Kapitułę nowego opiekuna.
  • Zadaniem opiekuna jest pomoc w stworzeniu indywidualnej próby dla kandydata chcącego zdobyć stopień HO
  • Jeden opiekun może posiadać jednocześnie maksymalnie trzech podopiecznych mających otwartą próbę na stopień HO
  • Próba zamykana jest na wniosek osoby odbywającej próbę z wcześniejszą akceptacją opiekuna próby. Decyzja o zamknięciu jest ogłoszona w rozkazie Komendanta Hufca.
 1. Zamknięcie z wynikiem negatywnym
  • Próba zostaje zamknięta z wynikiem negatywnym, jeżeli:
   • Kandydat nie wykonał zadań przewidzianych w próbie nie składając wniosku
    do Kapituły o przedłużeniu czasu trwania próby lub modyfikacji zadań.
   • Kapituła zauważy nieprawidłowy przebieg próby.
   • Opiekun wyda taki wniosek

 

 • Próba na stopień Harcerki Rzeczpospolitej/Harcerza Rzeczpospolitej

Wzór karty próby HR

 1. Wymagania
  • Próbę na stopień HR może otworzyć harcerz, który:
   • Zdobył stopień Harcerki Orlej/ Harcerza Orlego.
  • Próba na HR powinna trwać od 12 do 24 miesięcy
  • Próba jest realizowana według wymagań zawartych w Systemie Stopni Harcerskich
 1. Zakończenie próby
  • Pozytywna ustna opinia opiekuna
  • Akceptacja większości członków kapituły, w przypadku takiej samej ilości głosów decyduje przewodniczący
 1. Opiekun
  • Opiekunem próby na stopień HR może być wyłącznie wędrownik posiadający stopień HR, lub instruktor w stopniu co najmniej podharcmistrza.
  • W przypadku opiekuna niemającego przydziału służbowego lub niedziałającego na terenie Hufca Bydgoszcz-Miasto, wymagana jest opinia o w/w od komendanta szczepu/hufca,
   w którym działa.
  • Kapituła ma możliwość niezaakceptowania opiekuna, co jest jednoznaczne
   z wyznaczeniem przez Kapitułę nowego opiekuna.
  • Zadaniem opiekuna jest pomoc w stworzeniu indywidualnej próby dla kandydata chcącego zdobyć stopień HR
  • Jeden opiekun może posiadać jednocześnie maksymalnie trzech podopiecznych mających otwartą próbę na stopień HR
  • Próba zamykana jest na wniosek osoby odbywającej próbę z wcześniejszą akceptacją opiekuna próby. Decyzja o zamknięciu jest ogłoszona w rozkazie Komendanta Hufca.
 1. Zamknięcie z wynikiem negatywnym
  • Próba zostaje zamknięta z wynikiem negatywnym, jeżeli:
  • Kandydat nie wykonał zadań przewidzianych w próbie nie składając wniosku do Kapituły
   o przedłużeniu czasu trwania próby lub modyfikacji zadań.
  • Kapituła zauważy nieprawidłowy przebieg próby.
  • Opiekun wyda taki wniosek

 

Znaki służb i sprawności

 1. Znak służby – wymagania:
  • Ma ukończone 15lat
  • Zebrał zespół min 3 osób w wieku powyżej 15 lat chcących przystąpić wraz z nim do próby
  • Wraz z zespołem przygotował program próby i przedstawił go kapitule.
  • Do zamknięciapróby wymagane jest ukończenie 16 roku życia.
  • W szczególnych przypadkach odnośnie wieku zdobywających, decyzję podejmuje Kapituła
 1. Sprawności mistrzowskie- wymagania:
  • Ma ukończone 15lat
  • Przygotował program próby i przedstawił go kapitule
  • Do zamknięcia próby wymagane jest ukończenie 16 roku życia.
  • W szczególnych przypadkach odnośnie wieku zdobywających, decyzję podejmuje Kapituła

 

4. Postanowienia końcowe

 1. Kapituła zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym regulaminie oraz załącznikach, nie zmieniając jednak całokształtu tych dokumentów. Może to odbyć się przy obecności co najmniej trzech członków Kapituły, większością głosów.